Behandling af personoplysninger (domme)

Senest opdateret den 30. november 2023

Dataansvarlig

Ante ApS, CVR: 38703722, er dataansvarlig for de personoplysninger, som virksomheden behandler i forbindelse med sine services.

Kontaktoplysninger

Ante ApS
Sankt Petri Passage 5, 1.
1165 København K
Telefon +45 25 34 31 73 (kl. 10.00-16.00)
E-mail: info@ante.dk
CVR: 38703722

Hvor personoplysninger stammer fra

Ante ApS (herefter “Virksomheden”) behandler personoplysninger som indgår i domme og administrative afgørelser, fra henholdsvis domstolene og offentlige nævn.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Virksomheden videregiver de modtagne personoplysninger til brugerne af Virksomhedens domsdatabase.

Kategorier af personoplysninger

Virksomheden behandler de personoplysninger, som fremgår af afgørelsernes tekst.

Afgørelserne kan indeholde almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. Disse kan eksempelvis være navn og adresse.

Afgørelser kan også indeholde personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens artikel 9 og 10.

I nogle afgørelser vil teksten også indeholde særlige kategorier af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 og 10. Dette kan eksempelvis være oplysninger om strafbare forhold.

Formål med behandlingen af personoplysninger

Virksomheden behandler personoplysninger med henblik på at føre et retsinformationssystem, jf. databeskyttelseslovens § 9, stk. 1.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Virksomhedens hjemmel til at måtte behandle almindelige personoplysninger om dig findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Hjemlen til at Virksomheden må behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig findes i databeskyttelseslovens § 9, stk. 1.

Opbevaring af personoplysninger

Via Virksomhedens domsdatabase vil brugerne have adgang til afgørelserne.

Afgørelserne opbevares så længe de vurderes juridisk relevante for domsdatabasens brugere. Herefter slettes afgørelsen, medmindre det i særlige tilfælde vurderes, at fortsat opbevaring er nødvendig og lovlig.

Afgørelserne anonymiseres i overensstemmelse med de betingelser som Datatilsynet har fastsat har i Virksomhedens tilladelse til at føre retsinformationssystem.

Registreredes rettigheder

Personer, som vi behandler oplysninger om (registrerede), har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Anmodninger vedrørende dine rettigheder, der er åbenbart grundløse eller overdrevne – især fordi de gentages – kan afvises, eller Virksomheden kan opkræve et rimeligt gebyr for at besvare anmodningen.

Retten til indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Du har som registreret desuden ret til at få oplysning om formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere, tidsrummet og kilden til personoplysninger, hvilket er oplyst ovenfor.

Som registreret har du endvidere ret til at få oplysning om dine øvrige rettigheder, jf. nedenfor.

Ret til berigtigelse. Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om sig selv berigtiget eller opdateret. Det kan bl.a. ske ved, at du retter henvendelse og angiver, hvilken oplysning, der ønskes berigtiget eller opdateret.

Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du i et konkret tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen, må Virksomheden fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.

Ret til dataportabilitet og transmission af personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at få transmitteret disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Det er en forudsætning, at behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.